Onze basis

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) ontleent zijn bestaansrecht aan de bepalingen in de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet die de gemeente verplichten om hun burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid, verordeningen etc. Het MBR kan op grond hiervan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college over de hiervoor genoemde wetten. De gemeente heeft in 2016 een verordening opgesteld met basisafspraken tussen de gemeente, het MBR en het Burgerplatform voor Minima Ridderkerk (BMR). Het convenant en de procesafspraken zijn een uitwerking van deze verordening.

In 2021 hebben de burgerplatforms de afspraken met de gemeente geëvalueerd. Op grond hiervan hebben zij de gemeente voorgesteld deze basisdocumenten aan te passen. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen zijn meer ruimte voor dialoog (streven naar consensus) en het betrekken van andere wetten en regelingen die mede van invloed zijn op de centrale domeinen Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie (arbeid en inkomen). De nieuwe raad en college zullen hierover  besluiten nemen.