Visie en missie MBR en BMR

De mens centraal

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) en het Burgerplatform voor de Minima Ridderkerk (BMR) zijn gesprekspartner van de gemeente Ridderkerk voor het gemeentelijk beleid in het sociale domein.

Onze visie is ‘de mens centraal’. Onze cruciale vraag is of het gemeentelijk zorg- en minimabeleid én de uitvoering ervan zijn afgestemd op de persoon, op zijn/haar gezin en op zijn/haar naasten. Onze focus is niet de wet- en regelgeving, noch de gemeentelijke organisatie, noch het aanbod van de zorgaanbieders. Onze criteria zijn: maatwerk, effectief, integraal, betrouwbaar, toegankelijk, helder en veilig. Eén gezin – één plan – één centraal contactpersoon. Dat is integraal werken.

Burgerinitiatief

Wij zijn een burgerinitiatief en we ze zetten ons in voor een krachtig en effectief sociaal beleid. We richten ons op gezinnen, kinderen, volwassenen en ouderen die zijn aangewezen op de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief de leefbaarheid in wijken), de participatiewet, het minimabeleid, de schuldhulpverlening en de inclusieve samenleving. Secundair kunnen we ook op eigen initiatief een advies uitbrengen op andere domeinen, met name als dit van invloed is op het welzijn en welbevinden van de burgers. In die gevallen stemmen we onze adviezen  met de andere formele participatiegremia  en participatietrajecten.

Effectieve participatie

We zetten ons in voor een betekenisvolle en effectieve burgerparticipatie.

Onder participatie verstaan we een open gesprek met de gemeente. We streven er naar om vanaf het begin betrokken te worden en voldoende tijd te krijgen voor een volwaardige dialoog, rekening houdend met de verschillende posities en verantwoordelijkheden. Wij kunnen nieuwe en waardevolle informatie en zienswijzen aandragen vanuit de bevolking. We streven naar resultaten die zinvol zijn voor de Ridderkerkers. Een advies is een eindstation van een gesprek, waarbij men zich wederzijds heeft verdiept in feiten, achtergronden en onderliggende motieven en waarbij over en weer standpunten zijn uitgewisseld. Het streven is consensus en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Goede zorg en minima-hulp

Goede zorg en minimahulp is gebaseerd op drie pijlers, namelijk (1) preventie (zo vroeg als mogelijk), (2) eerste lijn zorg (zo snel en beperkt als noodzakelijk) en (3) gespecialiseerde zorg (zo intensief en langdurig als noodzakelijk). We dringen er bij de gemeente op aan om de gemeentelijke zorg af te stemmen met (zorg)aanbieders die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, maar wel van belang zijn voor de Ridderkerkers, zoals het consultatiebureau, de huisartsen, scholen, verenigingen, kerken en moskeeën, werk, wijkverpleging, verpleeghuizen e.d.

Onafhankelijk, betrokken, deskundig

De leden van de burgerplatforms komen uit of werken in de Ridderkerkse samenleving.  We zijn onafhankelijk t.o.v. het gemeentebestuur, politieke partijen en zorgaanbieders. We zijn maatschappelijk betrokken vanuit een intrinsieke of sociale drijfveer. Onze kracht vloeit voort uit, hetzij onze ervaringskennis en/of onze materiedeskundigheid, hetzij omdat we in algemene zin goed contact hebben met de gebruikers van de gemeentelijk zorg. De toeslagenaffaire, de toenemende individualisering, de verandering in de samenleving, de groeiende afstand tussen burgers en overheid – soms zelfs wantrouwen en verzet –  stellen zowel het gemeentebestuur als de Ridderkerkse gemeenschap voor een nieuwe uitdaging. Wij kunnen en willen een waardevolle bijdrage leveren om een brug te slaan tussen het gemeentebestuur en de Ridderkerkse samenleving. We willen ook betrokken zijn bij het beleid inzake klachtenafhandeling en de hieruit blijkende algemene vragen en noden.

De 4 werkgroepen van het MBR

fonobori Deze website is mede mogelijk gemaakt door stichting Fonobori.